Sala Polivalent

El Núria Social posa a disposició de les cooperatives, associacions, entitats i ciutadania en general la sala polivalent (150 m2 i aforament per 200 persones).

La sala disposa de cadires, projector i pantalla, equip de so i microfonia, escenari i calefacció, i possibilitat de fer les activitats en “streaming”.

Per a sol·licitar una reserva, cal omplir el formulari o escriure un correu electrònic a nuriasocialsala@gmail.com

Per a veure la disponibilitat de la sala, clica aquí.

CONDICIONS DE LLOGUER:

 1. La cessió d’espais es factura segons els trams indicats en les tarifes en funció de l’acte que es realitzi. En el cas que una cessió superi la durada prevista d’ocupació de l’espai es cobrarà l’import corresponent.
 2. Les tarifes de lloguer no inclouen l’IVA, material, neteges o altres serveis que es puguin considerar extraordinaris i no habituals. Aquests s’hauran de sol·licitar a part en cas necessari.
 3. Les tarifes de lloguer tampoc inclouen el cost de personal. Aquest és negociable depenent de la naturalesa de cada esdeveniment.
 4. En el cas d’utilitzar material tècnic de la sala és obligatòria la presència d’un responsable propi de l’espai. En cas contrari el sol·licitant haurà de portar el material necessari i només es llogarà l’espai.
 5. Els desperfectes per ús indegut dels aparells o instal·lacions aniran a càrrec del sol·licitant.
 6. El Núria Social es reserva el dret de denegar la cessió d’espai a qualsevol activitat que contradigui els seus objectius o valors.
 7. No es lloga la sala per a activitats com festes i celebracions particulars.
 8. L’horari per fer activitats a la sala és entre les 9h del matí i les 23h de la nit.

OBLIGACIONS DEL SOL·LICITANT

El sol·licitant de la sala es compromet a:

 1. Tenir cura de les persones que participin de l’esdeveniment.
 2. Respectar els horaris, les normes d’utilització i fer-se responsable del bon funcionament de l’activitat.
 3. No malmetre les instal·lacions i equipaments, essent responsable dels danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que origina la seva reparació.
 4. Deixar els espais tal i com s’ha trobat inicialment després de la seva utilització i en bones condicions de neteja.
 5. Respectar la decisió del personal responsable de l’equipament, el qual podrà determinar en tot moment les mesures puntuals que cregui convenients.

Núria Social